Tuesday, December 13, 2016

Note to self

شما منحصر به فرد هستند.
شما زیبا هستند.
و شما را دوست داشت.
شما ارزشی بیش از شما می توانید تصور کنید روزی هستند. در جایی، کسی است که به انتظار و دعا برای کسی مثل شما هر روز.

No comments:

Post a Comment